IMPLEMENTATION OF THE ISO 9000 PRINCIPLES WHEN DESIGNING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE UNIVERSITY

Author(s): 
List of sections: 
Theory and methodology of professional education
Mounth / Year: 
2017, May
Issue of the journal: 
13
Pages: 
25-28
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 378.1
Abstract: 

The author analyses the peculiarities of implementation of the main principles of ISO 9000 when designing the higher education quality management system at the University. Special attention is paid to activities of the teaching staff aimed at ensuring the quality of professional training of future specialists.

Keywords: 
education quality, international quality standards, ISO 9000, University, teachers, students
References: 

1. Yerunov V.P. Kvalimetricheskaya osnova sistemy kachestva vuza: monografiya [The qualimetric basis of the university quality system: monograph]., V.P. Yerunov. – Orenburg., OSU, 2009. – 313 p.
2. Nikitin V.A. Upravleniye kachestvom na baze standartov ISO 9000:2000 [Quality management based on ISO 9000:2000 standards]., V.A. Nikitin. – St. Petersburg., 2002. – 272 p.
3. Katurzhevskaya O.V. Sistemniy podkhod k issledovaniyu problemy upravleniya kachestvom obrazovaniya v vysshey shkoli [A systems approach to studying the problem of education quality management in a higher school]., O.V. Katurzhevskaya., Obrazovaniye v Rossii: istoriya, opyt, problemy, perspektivy [Education in Russia: history, experience, problems, prospects]. – Armavir., Izd-vo Armavirskoy gosudarstvennoy pedagogicheskoy akademii [Publishing house of Armavir State Pedagogical Academy], 2014. – Issue. 1., pp. 10–16.
4. Vasil'yeva Ye.YU. Reyting prepodavateley i kafedr v vuze: monografiya [Rating of teachers and departments in the university: monograph]., Ye.YU. Vasil'yeva, A.Yu. Malygina, A.A. Minin. – Arkhangel'sk, 2007. – 138 p.
5. Vasil'yeva E.Yu. Otsenka deyatel'nosti prepodavateley v rossiyskikh i zarubezhnykh vuzakh: monografiya [Assessment of the teachers’ activities in Russian and foreign universities: monograph]., E.Yu. Vasil'yeva. – Arkhangel'sk., Severnyy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet [Northern State Medical University], 2005. – 170 p.
6. Ganzha, O.A. Upravleniye kachestvom v vysshem obrazovanii: monografiya [Quality management in higher education: monograph], O.A. Ganzha, O.G. Kulik i dr. – Volgograd., VolgGASU, 2014. – 152 p.